Jason giambi, how long does testosterone cream take to work